مدیریت مصرف انرژی د ر خانه

مدیریت مصرف انرژی د ر خانه : امروزه زنان د ر تمامی ابعاد اقتصاد ی، اجتماعی و تربیتی نقش بسیار مهمی ایفاء می کنند و توانسته اند این وظیفه خطیر را متناسب با نیازهای هر زمان به نحو مطلوبی انجام د هند .

 

هم اکنون جمعیت کشور ما بیش از ۷۰ میلیون نفر و تعد اد خانوار های شهری و روستایی حد ود ۱۸ میلیون خانواد ه است. بافت فرهنگی ـ اجتماعی خانوارهای ایرانی به گونه ای است که بانوان ما اصلی ترین نقش را د ر مد یریت خانه و تحکیم بنیاد خانواد ه ایفا می کنند و بیشترین نقش را د ر تهیه و استفاد ه از وسایل خانه و ملزومات زند گی د ارند .

د ر حال حاضر با پیشرفتی که د ر تولید و عرضه محصولات برقی رخ د اد ه و به تبع آن، تحول فرهنگی که د ر گرایش مرد م به استفاد ه از این گونه وسایل د ر کشور ما به وجود آمد ه است، شاید د ر اکثر خانوارهای ایرانی و به ویژه خانوارهای شهری بیش از ۲۰ وسیله برقی وجود د اشته باشد ، وسایلی مثل تلویزیون، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، چرخ گوشت، مایکرویو، سرخ کن، کامپیوتر، وید ئو، راد یو ضبط، اتو، ماشین ظرفشویی، کولرهای آبی و گازی، بخاری برقی، آب میوه گیری، مخلوط کن، پلوپز، سشوار و…

 

لذا با وجود تعد اد و تنوع این وسایل د ر خانواد ه ها، ماد ران فهیم و با د رایت ایرانی هستند که به عنوان مد یران اقتصاد ی خانواد ه لازم است تا ضمن بهره مند ی از این گونه وسایل با استفاد ه صحیح، منطقی و به موقع از آنها به راحتی هزینه های برق مصرفی خانواد ه خود را کاهش د هند و به اقتصاد کشور و بهره مند ی سایر شهروند ان و هم میهنان از نعمت برق کمک کنند .

باید به خاطر د اشته باشیم که استفاد ه بهینه قطعاً به معنی استفاد ه نکرد ن از این وسایل نیست، بلکه صرفه جویی و استفاد ه بهینه به معنی این است که از هر وسیله ای به مقد ار نیاز استفاد ه کنیم.

 

د ر حال حاضر لوازم برق خانگی از مهم ترین مصرف کنند گان برق د ر بخش خانگی هستند که طبعاً تأثیر بسزایی د ر هزینه های برق خانواد ه ها د ارند . از طرف د یگر تعد اد وسایل خانگی د ر خانواد ه ها روز به روز د ر حال افزایش است. بنابراین با رعایت توصیه هایی که د ر این جا آمد ه است، می توانیم ضمن کاهش مصرف و هزینه برق خانه خود مطمئن شویم که از وسایل برقی خود بهینه استفاد ه می کنیم.

● برچسب انرژی

 

برچسب انرژی برچسبی است که بر روی وسایل مصرف کنند ه انرژی الصاق می شود و مصرف کنند ه را با میزان کارآیی و مصرف انرژی آن وسیله آشنا می کند . این برچسب از ۷ فلش رنگی که روی هر یک از آنها یک حرف لاتین از A تا G د رج شد ه، تشکیل شد ه است که هر حرف و هر فلش رنگی نشانگر د رجه ای از مصرف انرژی د ستگاه است. حرف A نشانگر کمترین مصرف انرژی و بیشترین کارآیی و حرف G نشانگر بیشترین مصرف انرژی و کمترین کارآیی د ستگاه است.

برچسب انرژی د ر واقع به خرید ار کمک می کند که د ر هنگام خرید وسیله ای را انتخاب کند که د ر مقایسه با سایر وسایل موجود ، مصرف انرژی کمتر و کارآیی بیشتری د اشته باشد .

 

به عنوان مثال وقتی خرید اری برای خرید یک یخچال فریزر به فروشگاهی مراجعه می کند و با د و مد ل یخچال که از هرجهت مشخصات یکسانی د ارند روبرو می شود ، د ر این شرایط اگر یکی از یخچال ها رتبه B د اشته باشد و د یگری رتبه C مسلماً آن یخچالی که رتبه B د ارد ، مصرف برق کمتری د ارد .

د ر یخچال و فریزرها به ازای افزایش یک رتبه د ر برچسب انرژی حد ود ۱۴ د رصد صرفه جویی د ر مصرف برق می شود .

 

استاند ارد برچسب انرژی برای یخچال، یخچال فریزرهای خانگی، ماشین لباسشویی، کولر آبی، کولر گازی، اتوی برقی و لامپ و سایر وسایل برقی کوچک آشپزخانه تد وین شد ه است.

به کار بستن توصیه های زیر د ر بهینه سازی مصارف روشنایی بسیار مفید است:

 

۱) بهتر است از لامپ های کم مصرف به جای لامپ های رشته ای استفاد ه کنیم زیرا انرژی مصرفی لامپ کم مصرف حد ود ۲۰ د رصد لامپ رشته ای و عمر آن ۸ برابر لامپ رشته ای است.

۲) خاموش کرد ن لامپ اتاق ها و سایر مکان ها، د ر زمانی که رفت و آمد ی صورت نمی گیرد .

 

۳) کنترل میزان روشنایی د ر محل سکونت باعث صرفه جویی د ر مصرف برق می شود . بهتر است روشنایی بیشتر د ر هنگام مطالعه و محل کار باشد و د ر فضاهایی نظیر راه پله ها از حد اقل روشنایی مورد نیاز استفاد ه کنیم.

۴) از رنگ های روشن برای د یوار و سقف و پرد ه ها استفاد ه کنیم.

 

۵) برای جلوگیری از روشن شد ن تمام لامپ های لوستر از کلید د وپل استفاد ه کنیم تا د ر برخی مواقع بخشی از آنها را خاموش کنیم.

۶) تا حد امکان از نور طبیعی استفاد ه کرد ه و برای جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید از سایبان و یا پرد ه کرکره برای پنجره ها استفاد ه کنیم.

 

۷) با نصب کلید های زمان د ار یا چشم الکترونیکی د ر نواحی کم رفت و آمد مانند انبار، راه پله ها و … برای خاموش کرد ن لامپ ها می توانیم د ر مصرف برق صرفه جویی کنیم.

۸) به منظور بهره مند ی از نور بیشتر قاب و لامپ ها را هر سه ماه یک بار تمیز کنیم.

 

۹۰ د رصد برق مصرفی لامپ های رشته ای به گرما و حرارت تبد یل شد ه و فقط حد ود ۱۰ د رصد برق مصرفی این لامپ ها به روشنایی تبد یل می شود .

اگر د ر خانه خود از د و لامپ کم مصرف ۲۰ وات به جای ۲ لامپ رشته ای ۱۰۰ وات استفاد ه کنیم، هزینه برق مصرفی خود را د ر یک سال حد ود ۱۲۰۰۰۰ ریال کاهش می د هیم.

 

یک کیلو وات ساعت معاد ل روشن بود ن یک لامپ ۱۰۰ وات د ر مد ت زمان ۱۰ ساعت است.

● سرمایش

 

د ر حال حاضر حد ود ۱۲ میلیون کولر آبی و ۵/۳ میلیون کولر گازی د ر کشور وجود د ارد و هر روزه تقاضای استفاد ه از کولرهای گازی د ر خانواد ه ها بیشتر می شود . بد نیست بد انیم که توان هر کولر آبی به طور متوسط ۵۵۰ وات و هر کولر گازی ۲۰۰۰ وات است. بنابراین مصرف برق کولرهای گازی بسیار بیشتر از کولرهای آبی است.

با رعایت توصیه های زیر می توانیم اطمینان پید ا کنیم از وسایل سرمایشی خود بهینه استفاد ه کرد ه ایم:

 

۱) هنگام خروج از خانه، سیستم های سرمایشی را خاموش کنیم.

۲) د رجه د مای کولرهای گازی د وتکه (اسپیلیت) را د ر فصول گرم بین ۲۰ تا ۲۲ د رجه تنظیم کنیم.

 

۳) کولرها و د یگر وسایل سرمایشی را با استفاد ه از سایبان از معرض تابش مستقیم نور خورشید د ور نگه د اریم.

۴) فعالیت های گرمازا نظیر شست شو و اتوکشی را د ر ساعاتی که د مای هوا کمتر است، انجام د هیم (اول صبح ـ عصر) تا گرمای ایجاد شد ه نیاز به استفاد ه از سیستم های سرمایش را بیشتر نکند .

 

۵) از کولرهای گازی متناسب با محل جغرافیایی خانه خود استفاد ه کنیم و د قت کنیم که د ر مناطق معتد ل از کولرهای آبی و د ر مناطق گرمسیری، ساحلی و مرطوب از کولرهای گازی استفاد ه کنیم.

۶) حتی الامکان از استفاد ه از کولرهای آبی و به خصوص کولرهای گازی د ر ساعات اوج مصرف برق خود د اری کنیم.

 

۷) د ر صورت امکان از کولرهای خود د ر د رجه پایین استفاد ه کنیم.

۸) مسیر کانال های انتقال هوای کولر را عایق کاری کرد ه و از معرض تابش مستقیم نور خورشید د ور نگه د اریم.

 

مهم است بد انیم که با قرار د اد ن سایه بان بر روی کولر خود می توانیم خانه خود را خنک تر کنیم.

●یخچال و فریزر

 

امروزه به جرأت می توان گفت که تمامی خانوارهای شهری و بیش از ۷۵ د رصد خانوارهای روستایی از یخچال استفاد ه می کنند ، استفاد ه از فریزر نیز به ویژه د ر خانوارهای شهری رو به رشد است و د ر سال های اخیر استفاد ه از یخچال ـ فریزرهای سرهم به شد ت رایج شد ه است.

یخچال ـ فریزرها د ر طول یک شبانه روز د ر حد ود ۱۲ ساعت کار می کنند . اگر میانگین مصرف برق یخچال ـ فریزرها را حد ود د و کیلووات ساعت د ر شبانه روز د ر نظر بگیریم، هر ساله د ر کشور، حد ود ۲۲ میلیارد کیلووات ساعت برق توسط این وسایل مصرف می شود .

 

برای استفاد ه بهینه از یخچال و فریزر، رعایت نکات زیر مفید است:

۱) برفک یخچال ـ فریزر را به طور مرتب بازرسی کرد ه و د ر صورت لزوم برفک زد ایی شود .

 

۲) د رجه ترموستات یخچال را د ر د مای ۳ تا ۵ د رجه سانتیگراد تنظیم کنیم.

۳) د رجه ترموستات فریزر را د ر د مای ۱۵ـ تا ۱۸ـ د رجه سانتیگراد تنظیم کنیم.

 

۴) نوار د رزگیر د ر یخچال و فریزر را به طور مرتب بازرسی کرد ه و د ر صورت لزوم تعویض کنیم.

۵) یخچال و فریزر از وسایل گرمازای د اخل آشپزخانه باید بیشترین فاصله را تا حد امکان د اشته باشد و حتی الامکان سعی کنیم از تابش مستقیم خورشید به د ور باشند .

 

۶) مواد غذایی د رون یخچال و فریزر را با فاصله قرار د هیم تا هوا به خوبی بین آنها جریان یابد .

۷) فاصله یخچال و فریزر تا د یوار پشت آن را حد اقل۲۰ سانتیمتر د ر نظر بگیریم تا امکان گرد ش هوا د ر پشت آنها وجود د اشته باشد .

 

۸) از قرار د اد ن مواد غذایی گرم د رون یخچال و فریزر خود د اری کنیم لازم است ابتد ا آنها را به د مای محیط رسانید ه و سپس د رون یخچال و فریزر قرار د هیم.

۹) بسته های مواد غذایی د رون فریزر را با برچسب مشخص کنیم تا هنگام نیاز به آنها، د ر فریزر به مد ت طولانی باز نباشد .

 

د ر ایامی از سال و نیز ساعاتی د ر هر شبانه روز مصرف برق د ر کشور به بیشترین حد می رسد که به آن روزها و ساعات، زمان اوج مصرف برق گفته می شود . ساعات سراسری اوج مصرف برق د ر ایران یک ساعت و نیم قبل از اذان مغرب تا ۴ ساعات بعد از آن است. د ر مناطق گرمسیر کشور علاوه بر این ساعات، د ر بعد ازظهر بین ساعت ۱۴ تا ۱۶ مصرف برق به بالاترین حد خود می رسد . همچنین بیشترین مصرف برق د ر فصل تابستان از نیمه تیرماه تا نیمه شهریور ماه است.

● لباسشویی

 

هم اکنون د ر حد ود ۱۰ میلیون ماشین لباسشویی د ر کشور وجود د ارد . توان الکتریکی ماشین های لباسشویی د ر حد ود د و کیووات است. اگر استفاد ه از ماشین لباسشویی را د و بار د ر هفته د ر نظر بگیریم، یک ماشین لباسشویی د ر طول سال حد ود ۲۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می کند و اگر این مقد ار را د ر تعد اد ماشین لباسشویی های موجود ضرب کنیم، سالانه حد ود ۲ میلیارد کیووات ساعت برق توسط ماشین های لباسشویی مصرف می شود .

توصیه هایی د ر زمینه استفاد ه بهینه از ماشین لباسشویی:

 

۱) حتی الامکان از استفاد ه همزمان ماشین لباسشویی و د یگر وسایل پرمصرف د ر ساعات اوج مصرف برق خود د اری کنیم.

۲) د ر صورت امکان از ماشین لباسشویی با د و ورود ی آب سرد و گرم استفاد ه کنیم تا از آب گرم خانه برای ماشین لباسشویی خود ، بهره ببریم زیرا آبگرمکن ماشین لباسشویی برق زیاد ی مصرف می کند .

 

۳) از ماشین لباسشویی وقتی استفاد ه کنیم که لباس به اند ازه کافی برای شستن د اشته باشیم.

۴) لباس های خیلی کثیف و کمتر کثیف را جد اگانه بشوییم زیرا برنامه شستشوی لباس هایی که کمتر کثیف هستند ، از لحاظ مصرف آب و برق کم مصرف تر است.

 

۵) به جای استفاد ه از خشک کن ماشین لباسشویی، د ر صورت امکان لباس های شسته شد ه را د ر هوای آزاد خشک کنیم.

 مدیریت مصرف انرژی د ر خانه

● سایر لوازم برقی خانگی

 

۱) د ر صورتی که نیاز به استفاد ه از وسایل صوتی و تصویری به مد ت طولانی ند اریم، آنها را د ر حالت آماد ه به کار

(Stand by) قرار ند هیم و آنها را کاملاً خاموش کنیم.

 

۲) لوازم صوتی و تصویری، رایانه، چاپگر و تجهیزات جانبی آنها را تنها هنگامی روشن کنیم که به آن ها نیاز د اریم.

۳) د ر صورت نیاز ند اشتن به تلویزیون، د ر مجالس و میهمانی های خود آن را خاموش کنیم.

 

۴) هنگام ترک منزل، از خاموش بود ن وسایل برقی مطمئن شویم.

مدیریت مصرف انرژی د ر خانه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای الزامی میبایست تکمیل شوند.